Close

Regulamin

  REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY, BAGAŻU RĘCZNEGO

§1

 1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po

całkowitym zatrzymaniu się autobusu.

 1. Wsiadanie do autobusu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu

czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w

pojeździe.

 1. Kierowca autobusu po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy

zobowiązany jest niezwłocznie podjechać autobusem do przystanku dla wsiadających w celu

umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w autobusie ( z wyjątkiem

przerw na spożycie posiłków lub awarii.).

 1. Kierowca autobusu obowiązany jest ruszyć z przystanku po uprzednim sprawdzeniu, że

wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz autobusu, a wysiadające opuściły autobus.

§2

 1. Pasażerowie stojący w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.
 2. Za bezpieczeństwo przewożonego dziecka w wózku odpowiada rodzic lub opiekun.
 3. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” obowiązany jest

wcześniej uprzedzić o tym kierowcę autobusu, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku

dać odpowiednio wcześniej znak przez wyraźne podniesienie ręki.

§3

 1. Z autobusu można usunąć osoby:
 2. a) nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i kierowcy autobusu,
 3. b) wzbudzające odrazę brudem lub niechlujstwem,
 4. c) które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu uzyskania pomocy, kierowca autobusu może

zjechać z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji lub Straży Miejskiej.

§4

 1. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierowcy w sposób ograniczający jego pole

widzenia oraz w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie autobusu.

 1. Kierowcy autobusu zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu.
 2. Zabrania się w autobusach:
 3. a) otwierania drzwi autobusu podczas jazdy,
 4. b) dawania nieuzasadnionego sygnału odjazdu lub zatrzymania autobusu,
 5. c) palenia tytoniu,
 6. d) zanieczyszczania i zaśmiecania autobusu lub niszczenia jego urządzeń oraz

wyposażenia,

 1. e) wychylania się z autobusu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
 2. f) spożywania artykułów spożywczych (lodów, hamburgerów, hot-dogów, frytek, itp.)

ze względu na możliwość pobrudzenia odzieży współpasażerów lub

zanieczyszczenia wnętrza autobusu,

 1. g) wchodzenia do autobusu w łyżworolkach lub wrotkach i innych tworzących

zagrożenie,

 1. h) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub

zakłócania w inny sposób spokoju w autobusie,

 1. i) żebrania,
 2. j) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu w czasie jazdy lub na postoju,
 3. k) wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,
 4. l) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych,

§5

 1. Pasażerowie mogą przewozić w autobusach rzeczy i bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość

takiego umieszczenia ich w autobusie, aby nie utrudniały korzystania z przewozu innym pasażerom

i nie narażały ich na szkody, a także nie zagrażały lub utrudniały prowadzenie autobusu.

 1. bagażu, rzeczy i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§6

Zabrania się przewozić w autobusach:

 1. Psów nie mających założonego kagańca, nie trzymanych na smyczy i bez aktualnego świadectwa

szczepienia psa.

 1. Innych niebezpiecznych zwierząt.
 2. Przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub

uszkodzenia ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić autobus (ostrych

narzędzi, szyb, otwartych naczyń ze smarami lub farbami, itp.).

 1. Przedmiotów cuchnących, łatwopalnych wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz

innych materiałów niebezpiecznych.

 1. Przedmiotów wywołujących uczucie odrazy.
 2. Broni, amunicji – z wyjątkiem dopuszczenia do przewozu na odrębnych warunkach określonych

odrębnymi przepisami i nie stosuje się do osób uprawnionych do jej noszenia ze względu na

pełnioną funkcję.

 1. Rowerów.

§7

 1. W przypadku stwierdzenia, że osoba korzystająca z autobusu nie stosuje się do przepisów,

 kierowca autobusu lub kontroler ruchu i biletów są upoważnieni do wezwania takiego

pasażera do opuszczenia autobusu na najbliższym przystanku.

 1. Pasażer obowiązany jest zastosować się do wezwania, o którym mowa w pkt. 1 .

3.W przypadku, gdy pasażer odmówi opuszczenia autobusu, kierowca autobusu, kontroler

ruchu i biletów mogą zwrócić się o interwencję Policji lub Straży Miejskiej.

4.Pasażerowi, w przypadkach określonych w pkt. 1 nie przysługuje zwrot ceny biletu.