Regulamin

Ekspres Bus
ul. Św. Jadwigi 1F
55-100 Trzebnica

 

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT DOMOWYCH

§ 1

 1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się autobusu.
 2. Wsiadanie do autobusu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.
 3. Kierowca autobusu po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy zobowiązany jest niezwłocznie podjechać autobusem do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w autobusie ( z wyjątkiem przerw na spożycie posiłków lub awarii.).
 4. Kierowca autobusu obowiązany jest ruszyć z przystanku po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz autobusu, a wysiadające opuściły autobus.


§ 2

 1. Pasażerowie stojący w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.
 2. Za bezpieczeństwo przewożonego dziecka w wózku odpowiada rodzic lub opiekun.
 3. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierowcę autobusu, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku dać odpowiednio wcześniej znak przez wyraźne podniesienie ręki.


§ 3

 1. Z autobusu można usunąć osoby:
  1. nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i kierowcy autobusu
  2. wzbudzające odrazę brudem lub niechlujstwem
  3. które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu uzyskania pomocy, kierowca autobusu może zjechać z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji lub Straży Miejskiej.

§ 4

 1. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierowcy w sposób ograniczający jego pole widzenia oraz w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie autobusu.
 1. Kierowcy autobusu zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu.
 2. Zabrania się w autobusach:
  1. otwierania drzwi autobusu podczas jazdy,
  2. dawania nieuzasadnionego sygnału odjazdu lub zatrzymania autobusu,
  3. palenia tytoniu,
  4. zanieczyszczania i zaśmiecania autobusu lub niszczenia jego urządzeń oraz wyposażenia,
  5. wychylania się z autobusu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
  6. spożywania artykułów spożywczych (lodów, hamburgerów, hot-dogów, frytek, itp.) ze względu na możliwość pobrudzenia odzieży współpasażerów lub zanieczyszczenia wnętrza autobusu,
  7. wchodzenia do autobusu w łyżworolkach lub wrotkach i innych tworzących zagrożenie,
  8. grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w autobusie,
  9. żebrania,
  10. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu w czasie jazdy lub na postoju,
  11. wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,
  12. wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych,


§ 5

 1. Pasażerowie mogą przewozić w autobusach rzeczy i bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w autobusie, aby nie utrudniały korzystania z przewozu innym pasażerom i nie narażały ich na szkody, a także nie zagrażały lub utrudniały prowadzenie autobusu.
 2. Bagażu nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 3. Przewoźnik nie gwarantuje możliwości transportu rowerów. Kierowca decyduje o możliwości jego zabrania w zależności od dostępności miejsca.


§ 6

 1. Przewoźnik zezwala na przewóz zwierząt domowych jeżeli nie są one uciążliwe z powodu zapachu i hałasu dla innych pasażerów.
 2. Przewóz zwierząt domowych pasażer ma obowiązek zgłoszenia każdorazowo do biura Ekspres Bus telefonicznie lub drogą mailową. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 601 520 667, 605 222 277, 71/ 387 25 79, e-mail: biuro@ekspresbus.pl
 3. Przy przewozie zwierząt wymagany jest dokument potwierdzający obowiązkowe szczepienia lub świadectwo zdrowia.
 4. Małe zwierzęta oraz ptaki powinny być transportowane w specjalnych pojemnikach do tego przeznaczonych. Podczas podróży transportery należy trzymać na podłodze.
 5. W przypadku psów muszą mieć one założone kaganiec i być trzymane na smyczy, na podłodze (nie zajmować oddzielnego miejsca siedzącego).
 6. Za przewóz małych zwierząt domowych do 4 kg przewoźnik nie pobiera opłat pod warunkiem transportu zwierząt na kolanach (nie zajmować oddzielnego miejsca siedzącego).
 7. Za przewóz zwierząt domowych powyżej 4 kg przewoźnik pobiera opłatę równą cenie biletu normalnego.
 8. Przewoźnik dopuszcza przewóz małych zwierząt domowych (w odpowiednim zabezpieczeniu transporter) na miejscu siedzącym pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia miejsca (mata). Opłata za przewóz jest równa cenie biletu normalnego.
 9. Pasażerowie podróżujący ze zwierzętami domowymi mają obowiązek utrzymania miejsca podróży w należytej czystości. Za wszelkie zniszczenia, uszkodzenia mienia przez przewożone zwierzęta domowe odpowiada pasażer. W przypadku spowodowania zniszczeń opiekun jest zobowiązany do zapłacenia kary w kwocie wyrównującej straty przewoźnika.
 10. W przypadku niepełnosprawnych w asyście psa przewodnika osoby te powinny zająć miejsce, które zostanie wskazanie przez kierowcę. Pasażer musi okazać certyfikat psa asystującego.
 11. Psy przewodnicy towarzyszące osobom niepełnosprawnym podróżują bezpłatnie.


§ 7

Zabrania się przewozić w autobusach:

 1. Psów nie mających założonego kagańca, nie trzymanych na smyczy i bez aktualnego świadectwa szczepienia psa.
 2. Innych niebezpiecznych zwierząt.
 3. Przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenia ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić autobus (ostrych narzędzi, szyb, otwartych naczyń ze smarami lub farbami, itp.).
 4. Przedmiotów cuchnących, łatwopalnych wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.
 5. Przedmiotów wywołujących uczucie odrazy.
 6. Broni, amunicji – z wyjątkiem dopuszczenia do przewozu na odrębnych warunkach określonych odrębnymi przepisami i nie stosuje się do osób uprawnionych do jej noszenia ze względu na pełnioną funkcję.


§ 8

 1. W przypadku stwierdzenia, że osoba korzystająca z autobusu nie stosuje się do przepisów, kierowca autobusu lub kontroler ruchu i biletów są upoważnieni do wezwania takiego pasażera do opuszczenia autobusu na najbliższym przystanku.
 2. Pasażer obowiązany jest zastosować się do wezwania, o którym mowa w pkt.1
 3. W przypadku, gdy pasażer odmówi opuszczenia autobusu, kierowca autobusu, kontroler ruchu i biletów mogą zwrócić się o interwencję Policji lub Straży Miejskiej.
 4. Pasażerowi, w przypadkach określonych w pkt. 1 nie przysługuje zwrot ceny biletu.


§ 9

Zasady odpłatności za usługi przewozowe oraz zasady kontroli biletów:

 1. Opłaty za usługi przewozowe wnoszone są za pomocą biletów rozprowadzanych przez przewoźnika:
  1. Bilety jednorazowe można nabyć wyłącznie u kierującego pojazdem
  2. Bilety okresowe, wieloprzejazdowe można nabyć w stacjonarnym punkcie sprzedaży (w siedzibie firmy)
  3. Bilet jednorazowy, okresowy lub wieloprzejazdowy ważny jest wyłącznie na odcinku na, który został zakupiony
  4. Ważny bilet jednorazowy, okresowy lub wieloprzejazdowy  stanowi podstawę do roszczeń w razie wypadku komunikacyjnego.
 2. Kontrola dokumentów przewozu osób prowadzona jest według zasad określonych w art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz.U.z 2017r. poz. 1983).
 3. Osobami upoważnionymi przez przewoźnika do kontroli dokumentów przewozu osób są:
  • przewoźnik
  • kierowca oraz 
  • kontrolerzy posiadający podczas kontroli identyfikator ze zdjęciem umieszczony na widocznym miejscu zawierający:
   • Nazwę firmy
   • Numer identyfikacyjny kontrolera
   • Okres ważności dokumentu
   • Zakres upoważnienia
   • Pieczęć i podpis wystawcy
 4. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera:
  • braku ważnego biletu
  • braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu
  • posiadania biletu, którego stan nie pozwala w szczególności ze względu na stopień zniszczenia, zabrudzenia na ustalenie jego prawidłowości
 5. Pasażer jest zobowiązany do uiszczenia należności za przewóz opłaty dodatkowej w wysokości określonej w taryfie opłat. Zapłata opłaty dodatkowej nie zwalnia z obowiązku uiszczenia należności za przewóz
 6. W razie odmowy zapłacenia należności przewozowych lub opłaty dodatkowej, kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera.
 7. W razie niemożliwości ustalenia tożsamości pasażera kontroler ma prawo zwrócić się do funkcjonariuszy Policji i innych organów porządkowych, które mają zgodnie z prawem uprawnienia do ustalenia tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości.
 8. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony, albo używany przez osobę do której nie należy, kontroler ma prawo zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go Policji wraz z powiadomieniem wystawcy dokument.
 9. Pasażer, który wniósł opłatę za przejazd, a nie otrzymał biletu, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu w siedzibie przewoźnika i podpisania raportu zgłaszającego naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem.
 10. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera faktu nieposiadania biletu, pasażer obowiązany jest do podania swoich danych osobowych i podpisania raportu zgłaszającego naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem.
 11. Pasażer zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej, ma prawo do wniosku o umorzenie jej części, odroczenia jej spłaty, lub rozłożenia na raty.
 12. Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny wynosi 1500,00zł.


§ 10

 1. Zakupiony bilet miesięczny może być zwrócony przed rozpoczęciem jego obowiązywania w kasie, w której bilet został zakupiony, najpóźniej 7 dni przed okresem jego ważności.  Za bilet miesięczny ulgowy nie przysługuje zwrot.
 2. Wszelkie reklamacje prosimy składać osobiście w siedzibie firmy ul. Św. Jadwigi 1F, 55-100 Trzebnica lub drogą mailową na adres biuro@ekspresbus.pl.
  Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od ich złożenia.


§ 11

 1. Nazwa firmy, adres siedziby oraz dane miejsca obsługi klienta: Ekspres Bus Krzysztof Borodycz, ul. Św. Jadwigi 1f, 55-100 Trzebnica. 

REGULAMIN PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH DALEKOBIEŻNYCH

I. BILETY

 1. Wykupienie biletu jest potwierdzeniem przyjęcia warunków regulaminu przewozu.
 2. Bilet podróżny jest na okaziciela.
 3. Bilet można wykupić najpóźniej 48 godzin przed planowanym odjazdem w systemie przedsprzedaży na stronie przewoźnika www.ekspresbus.pl
 4. W przypadku niewykorzystania biletu traci on ważność.
 5. Nie zwraca się należności w przypadku zagubienia biletu.
 6. Bilet zakupiony na przejazd w obie strony, a wykorzystany tylko w jedną stronę nie podlega zwrotowi.
 7. Bilet w którym dokonano już raz zmiany daty wyjazdu nie podlega zwrotowi.
 8. Zwrot biletów jest możliwy najpóźniej do 3 dni przed planowanym wyjazdem z zastrzeżeniem:
  1. w przypadku zwrotu biletu 7 dni przed terminem wyjazdu przewoźnik zwraca 100 % ceny biletu.
  2. w przypadku zwrotu biletu 6-3 dni przed terminem wyjazdu przewoźnik potrąca opłatę sankcyjną w wysokości 50% wartości biletu.

 

II. PRZEWÓZ BAGAŻY

 1. W ramach wykupionego biletu można zabrać jedną sztukę bagażu o wadze nieprzekraczającej 30kg oraz bagaż podręczny o wadze do 5 kg.
 2. Pasażer może zabrać za dodatkową opłatą drugą i kolejną sztukę bagażu. Opłata za każdą kolejną sztukę bagażu wynosi 50,00zł
  (opłata za nadbagaż pobierana jest przez obsługę autokaru).
 3. Bagaż powinien być odebrany przez pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca docelowego.
 4. Reklamacje dotyczące bagażu przyjmowane są przez obsługę autokaru w chwili jego wydania.
 5. Odpowiedzialność przewoźnika za bagaż jest ograniczona do wartości aktualnej ceny zakupionego biletu jednokierunkowego.
 6. Bagaż o większej wartości powinien być ubezpieczony indywidualnie przez pasażera.
 7. Za rzeczy pozostawione w autokarze (bagaż podręczny, dokumenty, gotówkę, biżuterię, papiery wartościowe) przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Zabrania się przewożenia materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas podróży.
 9. Nie przewozimy zwierząt.


III .PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Przed wykupieniem biletu pasażer ma obowiązek zapoznać się z warunkami regulaminu podróży, a wykupienie biletu jest równoznaczne z przyjęciem tych warunków.
 2. Pasażer ma obowiązek posiadać ważny bilet.
 3. Pasażer powinien oczekiwać na autokar minimum 15 minut przed planowanym odjazdem, a niestawienie się pasażera na umówioną godzinę jest równoznaczne z jego rezygnacją.
 4. W przypadku opóźnienia się autokaru pasażer powinien oczekiwać na niego nie krócej niż 1 godzinę, jeżeli niemożliwość skorzystania z przewozu linią EKSPRES BUS nastąpi w skutek odwołania przewozu, pasażerowi przysługuje zwrot do wysokości kwoty opłaconej za przejazd.
 5. Za zanieczyszczenia autokaru przez pasażera, pobierana jest opłata w wysokości 100zł na koszt czyszczenia, a za uszkodzenie wyposażenia autokaru pasażer ponosi odpowiedzialność w wysokości wyrządzonej szkody, na rzecz napraw.
 6. W autokarze obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i środków odurzających.


IV PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

 1. Autokar obsługujący dana linię jest odpowiednio oznaczony tablica informacyjną.
 2. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić zajęcia miejsca w autokarze, lub odpowiednio odmówić dalszego przewozu w następujących przypadkach:
  1. Pasażer nie przestrzega regulaminu i zarządzeń obsługi autokaru.
  2. Pasażer jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub jest chory w skutek czego może być zagrożeniem dla innych pasażerów.
  3. Zachowuje się w sposób uciążliwy dla innych pasażerów.
 3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub odwołanie kursów z przyczyn od niego niezależnych (odprawy graniczne, żywioły)
 4. W przypadku przerwania jazdy w skutek awarii autokaru i niemożliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik jest zobowiązany do podstawienia zastępczego środka transportu.
 5. W szczególnych przypadkach przewoźnik zastrzega sobie możliwość zmiany trasy.
 6. Na czas podróży pasażer jest ubezpieczony przez przewoźnika w ramach obowiązujących ubezpieczeń komunikacyjnych.
 7. Reklamacje dotyczące podróży należy kierować na adres przewoźnika w trybie do 14 dni od daty wyjazdu.
 8. Obowiązkiem przewoźnika jest rozpatrzenie i odpowiedź na reklamację w 14 dni.